دکتر محمد صادق فاضلی

دکتر محمد صادق فاضلی

دکتر محمد صادق فاضلی متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی کولورکتال - فارغ التحصیل عمومی و تخصص از دانشگاه تهران - دوره های تکمیلی جراحی سرطان و جراحی کولورکتال در دانشگاههای ژاپن ، انگلستان و امریکا