دکتر علی گنجی زاده

دکتر علی گنجی زاده

پزشک عمومی
کد نظام پزشکی: 186017

این پزشک خدمتی برای نوبت‌گیری آنلاین ارائه نداده است. لطفا با مطب تماس بگیرید.