دکتر مهران کشاورزی

دکتر مهران کشاورزی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
کد نظام پزشکی: 92566
شهر کازرون

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب

خیابان سلمان فارسی-جنب داروخانه دکتر آصف جاه ساختمان رز

خدمات تخصصی پزشک


درمان بیماری های مغز و اعصابنوار مغزنوار عصب و عضله