دکتر مجتبی ادیب

دکتر مجتبی ادیب

متخصص روانپزشکی
کد نظام پزشکی: 35342

این پزشک خدمتی برای نوبت‌گیری آنلاین ارائه نداده است. لطفا با مطب تماس بگیرید.

خدمات تخصصی پزشک


متخصص روانپزشکی