دکتر مهسا نصیرزاده

دکتر مهسا نصیرزاده

متخصص بیماری های داخلی
کد نظام پزشکی: 105839
شهر کازرون

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب

شماره تلفن: 09164027299-7142228394