دکتر محمد تقی پالیزگیر

دکتر محمد تقی پالیزگیر

پزشک عمومی
کد نظام پزشکی: 52077

این پزشک خدمتی برای نوبت‌گیری آنلاین ارائه نداده است. لطفا با مطب تماس بگیرید.