دکتر مهدی راسخ

دکتر مهدی راسخ

متخصص اطفال
کد نظام پزشکی: 49374
شهر کازرون

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک