دکتر شهرام احمدی

دکتر شهرام احمدی

متخصص بیماری های داخلی
کد نظام پزشکی: 82899
شهر کازرون

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب

خیابان سلمان فارسی - کوچه دارالقرآن