دکتر نادر شیبانی

دکتر نادر شیبانی

متخصص اطفال
کد نظام پزشکی: 41087
شهر کازرون

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب

کازرون خ سلمان فارسی کوچه دارالقرآن ساختمان پزشکان کازرون طبقه دوم

شماره تلفن: 7142228308 - 9379432997