دکتر حامد زارعی

دکتر حامد زارعی

متخصص بیماری های داخلی
کد نظام پزشکی: 40396
شهر شیراز

نوبت های آنلاین در حال حاضر پر شده یا توسط منشی تمدید نشده است.لطفا با مطب تماس بگیرید.

آدرس مطب پزشک


مطب

بلوار زند روبروی هتل پارس ساختمان زند ۴۹۲ واحد ۱۵

شماره تلفن: 7132340329